Luczai Gabriella egyéni vállalkozó, kisadózó az adatok kezelője, a weboldal üzemeltetője így működtetése során felelős a magánszemélyekre, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Luczai Gabriella, mint adatkezelést végző eleget tesz és megfelel Magyarország Alaptörvényében, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (EU 679/2016), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az 1992. évi LXIII. törvényben (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) foglalt adatkezelési, és adatfelhasználási kötelezettségeinek.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő neve, címe, elérhetősége

Cégnév: Luczai Gabriella egyéni vállalkozó (kisadózó)

székhely: 3580 Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Adószám: 65434093-1-25

Nyilvántartási szám: 15575497

Weboldal: www.teaharmonia.hu

E-mail: info@teaharmonia.hu

Telefon: 06 / 70 / 333-7567

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.teaharmonia.hu

MEGHATÁROZÁSOK:

 • GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 • adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI:

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módón végzi

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthet

 • a személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű lehet

 • a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 • a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága

 • az adatok kezelését az adatkezelőnek oly módon kell megtennie, hogy a jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet biztosítsa.

KEZELT ADATOK KÖRE:

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A www.teaharmonia.hu a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a teaharmonia nem használja.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Rendelések lebonyolítása érdekében azonban, a felhasználó köteles megadni az e-mail címét, címét, telefonszámát. A megadott adatokra a rendeléssel kapcsolatos esetleges egyeztetések és a kiszállításához van szükség.

ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az adatkezelés célja az adatkezelő szerződéses szolgáltatásainak nyújtására vagy az üzleti kapcsolat fenntartásának érdekében történik.

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra is.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ÉS AZ ADATOK TÖRLÉSE

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adtok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK:

 • A tájékoztatás kéréshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • A helyesbítéshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • A törléshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • A zároláshoz való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 • A tiltakozáshoz való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. A tiltakozás lehet általános jellegű, vagy konkrét esetre vonatkozó.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben az Ön megítélésre szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Online vásárlás esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét, címét, telefonszámát. Ez szükséges ahhoz, hogy rendeléseket tudjon lebonyolítani. A megadott adatok a rendelés kiszállításához szükségesek. A teaharmonia.hu (Luczai Gabriella, mint adatkezelő) az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

HÍRLEVÉL

A www.teaharmonia.hu oldalon megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartásra kerülnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések. Az adatkezelőnek a hírlevélre történő feliratkozásakor nem áll módjában a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adtok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A kapcsolatba lépő vállalkozások kezelése, mint ügyfél partner történik.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén van lehetősége a szolgáltatónak reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a megadott e-mail címre megkereséssel élni.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás, kifejezett hozzájárulás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre: info@teaharmonia.hu küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

A hozzájárulás visszavonható a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján is.

Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szüksége, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Az e-mail cím valós léte azonban – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

A hírlevél igénylés, kérdések, jogsegély és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét a TEAharmónia, Luczai Gabriella ev. adatkezelő kizárólag kapcsolattartási célra használja.

COOKIE-k

A www.teaharmonia.hu weboldal használata esetében a Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor a www.teaharmonia.hu weboldalt meglátogatja, vagy valamely applikációt használja.

A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a weboldal és a mobil applikációban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében és az Ön vásárlói élményének javításában. A Cookie-k megmutatják, ha Ön megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ segít az online hirdetési kampányok hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél. Cookie-kal lehetőség van a marketinges kommunikáció hatékonyságát mérni, például megmutatja, ha Ön megnyitott egy általunk küldött marketinges e-mailt.

A www.teaharmonia.hu látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

A böngésző beállításaiban Önnek, mint felhasználónak joga van elfogadni vagy elutasítani az új Cookie-kat és törölni a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Önt minden alkalommal, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „Privacy” és „Help” funkcióiban.

Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, akkor minden bizonnyal nem fogja tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját. Például: nem tud termékeket tenni a kosarába, nem tud kijelentkezni vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat használni, amelyekhez belépés szükséges.

A Cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

A Cookie-k másképpen működnek a mobil applikációkban, mivel azokat belekódolják az applikációkba, és egy egyedi azonosítót használnak, amit a mobileszköz hozza létre a hirdetési tevékenységek használatához. Ezt a hirdetési azonosítót kikapcsolhatja vagy újraindíthatja a mobileszköz adatvédelmi beállításaiban.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan területe, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Instagram, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek a teljesség igénye nélkül: fórumok, blogbejegyzések, kép-, video- és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

GOOGLE ANALYTICS

A www.teaharmonia.hu a Google analytics alkalmazást használja.

Google analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet.

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google analytics JavasScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analítics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozáson érhetőek el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

ADATFELDOLGOZÓK

 1. Tárhelyszolgáltató

Az ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársainak, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatainak törlését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Név: Tárhelypark Kft.

Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám 01-09-322570

Bankszámlaszám: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.

A Tárhelypark Adatfeldolgozási tevékenységek általános szerződési feltételei itt érhető el: https://tarhelypark.hu/aszf/

 1. Számviteli és adózási célból Luczai Gabriella által megbízott könyvelő:

Név: Jablonkai Erzsébet

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Mátyás király út

Telefon: 06 70 432 3406

A tevékenység megnevezése: könyvelés

Az adatkezelés célja: Luczai Gabriella egyéni vállalkozásával kapcsolatos számviteli feladatok ellátása

A kezelt adatok: megrendelő neve, címe, megrendelés végösszege

A könyvelési feladatok körében a fent nevezett könyvelő látja el Luczai Gabriella kötelezően előírt pénzügyi beszámolóinak rendszeres elkészítését, melynek keretében Luczai Gabriella (teaharmonia.hu weboldal) vevőinek számlán szereplő adatairól tudomást szerez.

 1. Számlázás

A tevékenység megnevezése: a megrendeléshez kapcsolódó számlák kiállítását Luczai Gabriella egyéni vállalkozó végzi.

A kezelt adatok: megrendelő neve, címe, megrendelés tartalma, összege, fizetési feltételek

A Luczai Gabriella egyéni vállalkozó által fenntartott online felületen (www.teaharmonia.hu) leadott rendelésekhez kapcsolódóan, a hatályos számviteli szabályok szerint kiállítandó számlákat Luczai Gabriella egyéni vállalkozó készíti el. A számlák elkészítéséhez a Billingo online számlázórendszert használja.

 1. Postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának (MPL)

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Telefon: +36 (1) 767-8272

E-mail: uzleti.ugyfelszolgálat@posta.hu

A tevékenység megnevezése: kézbesítés, futárszolgálat

Az adatkezelés célja: a Luczai Gabriella egyéni vállalkozó által kézbesítésre átadott küldemények kézbesítése

A kezelt adatok: megrendelő neve, címe, elérhetősége

Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadása során nem a személyes átvételt választotta, ebben az esetben a fent nevezett futárszolgálatok egyike végzi számára a megrendelése kézbesítését.

 1. Az online felületünkön beérkező megrendelések feldolgozása, elkészítése során Luczai Gabriella egyéni vállalkozó (kisadózó), a honlap tulajdonosa fér hozzá azokhoz az adatokhoz, melyeket a rendelés tartalmaz. Így például a kézbesítési cím, kézbesítési idő, a megrendelt termékek, kapcsolattartási adatok.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

KIKÖTÉS

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltoztatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Tiszaújváros, 2021.01.01.